ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 - prezenční vzdělávání

Rozvrh I.stupeň 2023-2024 (47,5 KB)Rozvrh hodin II.stupeň 2023-2024 (85,0 KB)

ZAČÁTKY A KONCE HODIN

1. hodina  8:00 - 8:45
    2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina  9:55 - 10:40
  4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40-12:25
  6. hodina 12:30 - 13:15 
7. hodina  13:20 - 14:05
  8. hodina
14:10 - 14:55

U některých předmětů  (výtvarná výchova, tělesná výchova… ) je možné využívat možnosti organizovat výuku jinak  - ve spojených dvouhodinových blocích. Přestávky při této výuce budou pro jednotlivé žáky individuální, průběžně během vyučování, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám.Časy jsou upraveny v příloze školního řádu pro daný školní rok.

iconSPOJENÉ HODINY (167,7 KB)

KONZULTACE

Konzultace poskytují pedagogové přednostně v pracovní době a na základě telefonické domluvy.

ZKRATKY PŘEDMĚTŮ

ČJ český jazyk   AJ anglický jazyk
M matematika   PRV prvouka
PŘV přírodověda   VL vlastivěda
TV tělesná výchova     praktické činnosti
HV hudební výchova   VV výtvarná výchova
ICT

informační a komunikační technologie

  VZ výchova ke zdraví

přírodopis

  F fyzika
CH

chemie

  D dějepis
Z

zeměpis

  NJ německý jazyk
PTM

práce s technickými materiály

  VO výchova k občanství
PSP
pěstitelské práce
  PP příprava pokrmů
SP

svět práce                       

   
 

 

              
                

 

logolink ESF