Školní kroužky - přihlašování, odhlašování, platby

Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.
Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.
Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.
Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací
Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.
Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.

 

VESELÁ VĚDA, zajišťuje Veselá věda kroužky a tábory z. ú.
lektorka L. Skřivanová
schůzky v pondělí 13.00-14.00
více viz

Veselá věda

Škola umožňuje ve svých prostorách práci kroužku VESELÁ VĚDA, platba za kroužek jde ve prospěch společnosti Veselá věda, škola výši úplaty nemůže ovlivnit. 


 

logolink ESF