Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Stanislav Marek

email: stanislavmarek@seznam.cz

tel. č. : 602 109 005


ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v souvislosti s probíhajícím šířením koronaviru

13. 3. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů zaznamenal v souvislosti s probíhající nákazou koronavirem (COVID-19) v České republice dotazy týkající se zpracování osobních údajů. S přihlédnutím k aktuální situaci a k opatřením Vlády ČR a ústředních orgánů poskytuje následující vyjádření.

Pravidla ochrany osobních údajů pamatují na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Do té patří údaje o zdravotním stavu, včetně onemocnění nakažlivou chorobou, založené na základě právních předpisů v oblasti veřejného zdraví, jakým je ochrana před vážnými zdravotními hrozbami.

Tato ochrana je uložena orgánům ochrany veřejného zdraví. Jsou jimi nejen krajské hygienické stanice, ale i ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany, která jsou oprávněna ke zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně přijímaní vhodných opatření, aby bylo dosaženo omezení dalšího šíření nakažlivé nemoci. Mezi taková opatření patří i informování obyvatel prostřednictvím mobilních komunikačních sítí ve spolupráci s operátory těchto sítí, například zasílání varování a výzev ve formě SMS zpráv.

„Zákon stanoví postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění a dále sběr a zpracování osobních údajů. Na tuto situaci je nutno aplikovat článek 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který hovoří o zpracování, jež je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Jedná se zde o naléhavý veřejný zájem,“ konstatoval Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veřejné nebo soukromé subjekty, které jsou povinny se řídit opatřeními proti nákaze koronavirem, mají postupovat v mezích pokynů a doporučení příslušných orgánů. Pro správce osobních údajů, ať již v soukromém či veřejném sektoru, výše uvedené znamená dodržovat platné předpisy včetně aktuálních mimořádných opatření vlády a dalších ústředních orgánů a pouze v takto stanovených mezích případně i zpracovávat, například předávat osobní údaje.

 

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Paták

 

Vytvořeno / změněno: 13.3.2020

Uveřejněno:

https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=40538

 

logolink ESF