Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

 1. Zápis pro předškolní vzdělávání se koná 3. května 2017 od 15.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy. 
 2. Ve shodě se zákonem č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 3. Počet míst pro přijetí je 10.
 4. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. 
 5. Pro děti narozené 1.9 2011- 31. 8. 2012 je předškolní vzdělávání povinné, do mateřské školy jsou přijímány přednostně.
 6. Dítě ze spádového obvodu se přijímá přednostně. 
 7. Pro děti mladší 5 let platí pro přijetí podmínka zdravotní způsobilosti podle § 50 zák. 258/2000 Sb. (potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti a očkování – nutno odevzdat do 22. 5. 2017). 
 8. Kritéria jsou posuzována ke dni vydání rozhodnutí. 
 9. V případě rovnosti bodů se o přijetí rozhoduje losem. 
 10. V případě, že zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání po termínu řádného zápisu nebo jindy v průběhu školního roku, bude se žádost posuzovat, pokud nebude kapacita školy naplněna. 
 11. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě (www.skolachanovice.cz, vývěska před školou, nástěnka v šatně mateřské školy) nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, resp. odevzdání potvrzení od lékaře. 
 12. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem.

   

Kritérium:

Body:

 • Spádové dítě ve věku povinného předškolního vzdělávání

   10

 • Spádové dítě, které dovrší 4 let do 31. 8. 2017

     9

 • Spádové dítě, které dovrší 3 let do 31. 8. 2017

     8

 • Dítě má sourozence v MŠ nebo ZŠ

     7

 • Dítě se hlásí k celodenní docházce

     8

 • Dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání od začátku školního roku

      5

 • Sociální situace dítěte (např. dítě samoživitele/ky, osiřelé dítě, dítě kterému hrozí sociální vyloučení, dítě umístěné v DD spádové oblasti, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami… apod.)

1-15

 • Opakované podání přihlášky 1. rok

1        

 • Opakované podání přihlášky 2. rok

2        

 

   

Cíle předškolního vzdělávání

 

 

 

 

Mateřská školka 3

Vedeme děti k získání základu pro další vzdělávání, umožňujeme dětem plynulý přechod mezi předškolním a základním vzděláváním. Děti se poznávají v předškolním věku, znají prostředí, do kterého postupují ze školky. Učitelky znají děti, jejich individuální potřeby, pomáháme jim při vyrovnávání nerovnoměrného vývoje před vstupem do první třídy.
Klademe důraz na fungování zdravých vztahů,  budujeme bezpečné sociální klima.

Cíle naplňujeme tím, že vedeme děti :

 • ke srozumitelné komunikaci, ke spolupráci s ostatními, zároveň ke schopnosti prosadit se
 • k poznávání základních lidských pocitů (spokojenost-nespokojenost, napětí-uvolnění, hněv-soucítění…) a citových vztahů ( sympatie-nesympatie, respekt – úcta - sebeúcta)
 • k toleranci odlišností
 • k používání pravidel slušného chování
 • k dovednosti soustředit se na práci

Dětem nabízíme:

 • vhodně sestavený režim dne
 • kroužek správné výslovnosti
 • angličtinu pro předškoláky
 • v průběhu roku různé oslavy k tradičním svátkům
 • předplavecký výcvik v bazénu v Horažďovicích
 • poznávací výlety
 • školní slavnosti
 • setkání s kamarády z 1. třídy

Rodičům nabízíme

 • dojždění obecním autobusem zdarma
 • možnost navštívit nás a přesvědčit se, v jakém prostředí Vaše dítě pobývá
 • radu a pomoc v přípravě k základnímu vzdělávání
 • účast na akcích pro rodiče s dětmi
 •  půjčování odborné literatury a didaktických pomůcek
 • školní slavnosti
Náhodný výběr z galerie
Den dětí 2012 2 Exkurze do Prahy 2. díl 47 Olympiáda v MŠ II. 15 Slavnost slabikáře 2013 I. 6

 

logolink ESF